MANAGING COMMITTEE

MANAGING COMMITTEE

Shri. Shridatta Suresh Haldankar President
Shri. Deepak Shrikrishna Kulkarni Vice-President
Shri. Shirish Madhukarrao Chaudhari Secretary
Dr. Ashok Ramdas Chaudhari Member
Shri. Nitin Pralhad Mahajan Member
Shri. Sanghraj Damodar Rupwate Member
Shri. Ganesh Raghunath Kaskar Member
Dr. Maheshchandra D. Joshi
Ex-Officio Member

Comments are closed.